Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Stanovy Jezdeckého klubu Králicko

 

 

 

Článek I. Základní ustanovení

 

 

 

Název: Jezdecký klub Králicko

 

Jezdecký klub Králicko je dobrovolné sdružení občanů – sportovních a rekreačních jezdců a příznivců jezdeckého sportu.

 

Sídlo: Hřbitovní 226, 561 69 Králíky

 

 

 

 

Článek II. Činnost a cíle klubu

 

 

Hlavním předmětem činnosti Jezdeckého klubu Králicko a jejím cílem je organizování a provozování jezdeckého sportu ve všech disciplínách, a to na profesionální i amatérské úrovni, realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené.

 

 

Cíle činností klubu:

 

 1. organizovat zájmovou činnost spojenou s rozšiřováním znalostí a vědomostí dětí a mládeže v oblasti chovu zvířat

 2. organizovat jezdecké dny, soutěže pro děti a mládež, Hubertovy jízdy a jiné aktivity spojené s jezdectvím a chovem koní

 3. příprava a výcvik jezdců a koní pro sportovní a rekreační účely

 4. využívání klubu pro zájemce z řad veřejnosti jako formu aktivního odpočinku a relaxace

 5. spolupráce s orgány obce a dalšími organizacemi a jednotlivci

 6. pomocí dotací a sponzorských darů rozvíjet činnost klubu a zkvalitňovat poskytované služby

 7. vedení zájemců o jezdectví k dodržování základních etických pravidel, informovat je o jezdeckém sportu nejen v České republice, o pravidlech jezdectví a chovu koní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek III. Práva a povinnosti členů sdružení

 

 1. Členství v jezdeckém klubu vzniká na základě písemné přihlášky. Přihlášku může podat . osoba starší 18 let, v případě zájemců o členství z řad dětí a mládeže podává a podepisuje přihlášku do klubu zákonný zástupce (rodič). Výkonný výbor je povinen přihlášku projednat a rozhodnout o ní do jednoho měsíce. Podáním přihlášky vyjadřuje žadatel o členství svůj souhlas se stanovami a s posláním a cíly Jezdeckého klubu Králicko.

 

 1. Každý člen má právo podílet se dle svých možností na činnosti jezdeckého klubu, na prosazování zájmů a poslání jezdeckého klubu a důstojně jej reprezentovat.

 

 1. Každý člen má povinnost platit pravidelně měsíční členské příspěvky. Výši členských příspěvků stanovuje výkonný výbor.

 

 1. Členství v Jezdeckém klubu Králicko může být ukončeno oznámením člena o ukončení členství, ukončením pro neplnění členských povinností, vyloučením pro hrubé nebo opakované porušení bezpečnostních a dalších pravidel, úmrtím člena..

 

 

 

Článek IV. Orgány sdružení Jezdeckého klubu Králicko

 

 

Orgány Jezdeckého klubu Králicko jsou:

 

 1. Valná hromada

 2. Výkonný výbor

 

 

Ad 1. Valná hromada

 

 1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem Jezdeckého klubu Králicko. VH se svolává nejméně jednou za rok. Pokud o svolání VH požádá jeden ze členů jezdeckého klubu, výkonný výbor, nebo předseda jezdeckého klubu, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti.

 

 1. VH zejména - rozhoduje o názvu a sídle Jezdeckého klubu Králicko

- rozhoduje o přijetí a změnách stanov

- rozhoduje o zániku klubu

- volí výkonný výbor na dobu jednoho roku

- stanoví hlavní směry činnosti Jezdeckého klubu Králicko

- projednává a schvaluje roční zprávu o hospodaření a rozpočet klubu

 

3. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů starších 18 let. K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

 

 

Ad 2. Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor (dále jen VV) je výkonným orgánem VH a řídí činnost Jezdeckého klubu Králicko mezi jednotlivými VH.

 

 1. Výkonný výbor má 3 – 5 členů. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.

 

 

 1. Výkonný výbor zejména - zabezpečuje usnesení VH

 

- organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost Jezdeckého klubu Králicko

 

- připravuje podklady pro VH, zejména zprávu o činnosti, rozpočet, přehled o hospodaření a návrh hlavních směrů činnosti Jezdeckého klubu Králicko

 

- rozhoduje o přijetí členů, registraci jezdců a koní, vede evidenci členů a úhrad členských příspěvků

 

- zajišťuje spolupráci s orgány města a dalšími organizacemi

 

 

4. Předseda svolává VV dle potřeby. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

 

5. Předseda je statutárním orgánem Jezdeckého klubu Králicko a jedná navenek jeho jménem. V případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda v plném rozsahu, případně další členové VV v rozsahu svých pověření.

 

 

 

Článek V. Způsoby hospodaření

 

 

 

 1. Jezdecký klub Králicko může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou zodpovědnost.

 

 1. Vlastní hospodářská činnost klubu se řídí obecně platnými právními předpisy a výnosy z ní slouží především k zajištění podmínek pro všestrannou činnost Jezdeckého klubu Králicko. Vlastní hospodářská činnost není provozována za účelem vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti Jezdeckého klubu Králicko a to buď jako provozní prostředky nebo jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku

 

 

 1. Zdrojem příjmů Jezdeckého klubu Králicko jsou zejména:

 

  1. členské příspěvky a další finanční dary

  2. příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací

  3. státní příspěvky a dotace nebo dotace z fondů EU

  4. příspěvky sponzorů

  5. vlastní činnost související s chovem koní a výcvikem jezdců

 

 

 

 

Článek VI. Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinností dnem registrace a byly schváleny přípravným výborem dne…………………………….

 

Tyto stanovy lze měnit pouze písemným dodatkem.